Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Trang web.

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập thông tin của Khách hàng trên taikhoantenhat.com bao gồm email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và địa chỉ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin này được sử dụng để liên hệ xác nhận khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ, gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin và ngăn ngừa các hoạt động giả mạo Khách hàng.

3. Thời gian và không gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng và thông tin sẽ được lưu trữ trên máy chủ của taikhoantenhat.com cho đến khi Khách hàng yêu cầu hủy bỏ hoặc xoá thông tin. Khách hàng có quyền chỉnh sửa và xoá thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện điều này.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng một cách tuyệt đối theo chính sách của taikhoantenhat.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. taikhoantenhat.com cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi không có sự cho phép hoặc đồng ý của Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Khách hàng có thể gửi khiếu nại đến Ban quản trị của taikhoantenhat.com nếu thông tin cá nhân của họ bị lộ cho bên thứ ba.